Regionális Érdekvédelem Alapítvány

Hivatalos honlapja

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) által rendelkezésünkre bocsátott,  sztenderdizált munkaerő-piaci szolgáltatások alapján,

a Regionális Érdekvédelem Alapítvány 

által nyújtott 

EGYÉNI ÁLLÁSKERESÉSI TANÁCSADÁSRÓL

A szolgáltatás célja, hogy a munkát keresők rendelkezzenek az álláskereséshez szükséges megfelelő ismeretekkel, gyakorlattal, a munkaerőpiacra történő bejutásuk felgyorsuljon, megelőzve ezzel a hosszú távú munkanélküliségüket.

Az egyéni álláskeresési tanácsadás célja, hogy az ügyfelet felkészítse a számára megfelelő célállás megtalálására, elérésére, és az ehhez szükséges álláskeresési technikákat elsajátíttassa. Az egyéni álláskeresési tanácsadás során konkrétan az alábbi készségek, képességek elsajátítása a cél:

 • az ügyfél legyen tisztában azzal, hogy az elképzelt célállás hogyan van pozicionálva a munkaerőpiacon,
 • ismerje a foglalkoztatást támogató eszközöket, lehetőségeket,
 • az álláskeresés tapasztalatai alapján legyen képes mérlegelni az alternatív és/vagy atipikus munkavégzési formák lehetőségét, esélyeit (pl.: a távmunkát, a részmunkaidős foglalkoztatást, az önfoglalkoztatást),
 • tudjon önéletrajzot írni és motivációs levelet készíteni, tudjon álláspályázatot összeállítani,
 • legyen tájékozott az álláskeresési technikákban, és legyen képes kialakítani saját preferenciáit,
 • legyen felkészülve az állásinterjúra.

A szolgáltatás célcsoportja:

Célcsoport, átfogóan

 • Aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresők és inaktívak, akik nem tanulnak),
 • jelenleg foglalkoztatottak, de csoportos létszámleépítéssel, illetve elbocsátással fenyegetettek.

Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott

 • pályakezdők,
 • 3–6 hónapja munkát keresők,
 • 50 év felettiek,
 • gyes-ről, gyed-ről, gyet-ről, ápolási díjról visszatérők.

A szolgáltatás tartalma:

Munkahellyel nem rendelkező, vagy munkahelyének elvesztésével fenyegetett munkát keresők számára nyújtott szolgáltatás. Az álláskereséshez szükséges gyakorlat, készségek kialakítását, illetve felelevenítését szolgálja külső segítséggel, egyéni konzultáción keresztül. A szolgáltatás várt eredménye, hogy az ügyfél képessé válik az önálló, intenzív álláskeresésre.

Tevékenységek:

 • a) Adatfelvétel
  A tanácsadó rögzíti az állást kereső személyes és ügyfél azonosító adatait.
 • b) Helyzetfeltárás
 • Első szakasz, aminek célja a tanácsadás profiljának megállapítása:
 • iskolai végzettség, munkavállalói pálya, munkatapasztalat, munkagyakorlat,
 • a jelenlegi státusz feltárása: munkamotiváció, pályaorientáció, célállás-elképzelés.

A helyzetfeltárás első szakasza alapján dönti el a tanácsadó, hogy mely ügyfélnek van szüksége álláskeresési tanácsadásra.

 • Második szakasz, aminek célja kettős: részben annak feltérképezése, hogy az állást kereső körülményei, helyzete mennyire támogatóak az álláskereséshez, másrészt pedig az egyéni álláskeresési tanácsadás ismeretátadó, illetve az álláskeresés gyakorlatát formáló szakaszához a kiindulópont megtalálása:
 • a személyes körülmények, családi helyzet feltárása (létbiztonság, az álláskeresést konkrétan akadályozó tényezők, mobilitás),
 • az álláskereséssel kapcsolatos ismeretek szintje,
 • gyakorlat és tapasztalatok az álláskeresésben,
 • együttműködési készség.

A tanácsadó a helyzetfelmérés második szakasza alapján állapítja meg a további tanácsadási alkalmak szükségességét és számát (visszahívás).

 • c) Tanácsadás
  A tanácsadás célja az álláskeresést gátló körülmények feltárása, ismeretátadás és az állást kereső személyére szabott álláskeresési gyakorlat kialakítása.
  • A helyzetfeltárás során feltárt akadályozó tényezők kezelése, megoldások keresése (létbiztonság, egészségi állapot, családi körülmények, egyéb akadályozó tényezők).
  • Képzésből kikerülők esetében:
   • a lezajlott képzés tapasztalatainak megbeszélése, élmények feldolgozása, valamint
   • megszerzett ismeretek, készségek, képességek vizsgálata: az általuk megnyíló munkaerő-piaci lehetőségek.
  • Esélyek és veszélyek mérlegelése:
 • az állást kereső által elképzelt célállás miként pozicionált az adott munkaerő-piaci környezetben, az adott munkaerő-piaci szegmens helyzetértékelése. Multinacionális vállalatok versus kisvállalkozások: a munkaerő alkalmazási gyakorlata, mire kell, és mire lehet számítani az adott célállás kapcsán.
 • tájékoztatás a támogatott foglalkoztatásról (amennyiben az ügyfél a támogatással érintett célcsoportba tartozik),
 • a lehetséges alternatív munkavégzési formák (pl. távmunka, részmunkaidő, önfoglalkoztatás) újragondolása, ha az álláskeresés hosszútávon is sikertelennek bizonyul.
 • Önéletrajzírás:
 • az állást kereső által elkészített önéletrajz kiértékelése, javaslatok a korrekcióra.
 • önéletrajz-típusok ismertetése (fajták, tartalom, formai követelmények),
 • önismeret szerepe az önéletrajzírásban,
 • személyes készségek és képességek megjelenítése az önéletrajzban,
 • idegen nyelvű önéletrajz írása (ha releváns és a tanácsadói kapacitás is adott).
 • Motivációs levél:
 • a motivációs levél szerkezete, felépítése,
 • a munkát kereső által önállóan elkészített motivációs levél kiértékelése, javaslatok a korrekcióra.
 • Álláspályázat összeállítása.
 • Referenciák, referenciaszemélyek és referenciamunkák kezelése, illetve hivatkozása (önéletrajzban és azon kívül).
 • Álláskeresési módszerek.
 • Felkészülés az állásinterjúra.
 • Életvitel az álláskeresés időszakában:
 • kudarcélmények feldolgozása,
 • rendszeresség, időbeosztás.
 • d) Lezárás:
  Célja az összegzés és útra bocsátás. A tanácsadó és az állást kereső közösen, kétoldalúan értékelik a tanácsadást. Amennyiben a tanácsadó úgy ítéli meg, hogy olyan típusú intervencióra is szükség van, amely a tanácsadó és a szolgáltatást nyújtó szervezet kompetenciáján kívül esik, erre írásban javaslatot tehet az értékelő jelentésben.
 • e) Utánkövetés:
  A munkaerő-piaci foglalkoztatás megvalósulásának nyomon követése. A szolgáltatás lezárása utáni 180.napon az ügyfél munkaerő-piaci helyzetének regisztrálása.

Magyarország megújul