Regionális Érdekvédelem Alapítvány

Hivatalos honlapja

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) által rendelkezésünkre bocsátott,  sztenderdizált munkaerő-piaci szolgáltatások alapján,

a Regionális Érdekvédelem Alapítvány 

által nyújtott 

EGYÉNI MUNKATANÁCSADÁSRÓL

A szolgáltatás célja az elhelyezkedést akadályozó körülmények feltárása, valamint azok megszüntetése, az aktív korú nem foglalkoztatott személyek foglalkoztathatóságának előmozdítása érdekében. 

A munkatanácsadás célja, hogy személyre szabottan feltárja, vizsgálja és értékelje az ügyfél elhelyezkedését akadályozó körülményeket, valamint azok megszüntetésére, az elhelyezkedésre irányuló terv készüljön.

Cél, hogy a tanácsadási folyamat befejeztével a munkát kereső

 • képes legyen reális célállás megfogalmazására,
 • a tanácsadó segítségével képes legyen meghatározni a munkaerőpiacon elérendő céljait, a célhoz vezető út állomásait, tevékenységeit, a szükséges és hozzáférhető eszközöket,
 • tisztán lássa, és számba vegye az akadályozó tényezőket, amelyek elhelyezkedésének útjában állnak,
 • képes legyen minden erőfeszítést megtenni azon akadályozó tényezők elhárítása érdekében, amelyekre hatással van/ vagy befolyással bír,
 • képes legyen önállóan munkalehetőségek feltárására,
 • tudatosan használja erőforrásait a munkakeresés érdekében,
 • legyen együttműködő további szolgáltatások igénybevételében, ha a befolyásán kívül álló akadályozó tényezők elhárítása érdekében erre van szükség,
 • képes legyen képzésbe, szakképzésbe bekapcsolódni.

A szolgáltatás célcsoportja:

Célcsoport, átfogóan

 • Aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresők és inaktívak, akik nem tanulnak),
 • rokkantsági ellátásban részesülők (az álláskeresők speciális csoportja),
 • rehabilitációs ellátásban részesülők (közvetítést, illetve szolgáltatást kérők, de nem álláskeresők).

Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott

 • gyermeküket egyedül nevelő és kisgyermekes szülők,
 • tartósan munkanélküliek,
 • ápolási díjban részesülők,
 • foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,
 • 50 év felettiek,
 • akik 3–6 hónapja álláskeresők és önálló álláskeresésük nem vezetett eredményre,
 • alacsony iskolai végzettségűek,
 • hajléktalanok.

A szolgáltatás tartalma:

A szolgáltatás azok számára nyújtható, akiknek nehézséget okoz saját, munkával, illetve a munkára való felkészüléssel kapcsolatos céljaik és az ezek megvalósításához szükséges lépések meghatározása. Személyes konzultáció, amelynek során az ügyfél egy külső, erre felkészült személy segítségével, közösen határozza meg a munkaerőpiacon elérendő célokat, a célhoz vezető út állomásait, tevékenységeit, a szükséges és hozzáférhető eszközöket, és tárja fel az akadályozó tényezőket. A szolgáltatás eredményeként az ügyfél saját tervet készít az álláskeresését, elhelyezkedését szolgáló lépésekre.

Tevékenységek:

A tanácsadás elemei az ügyfél sajátosságaihoz igazíthatók.

 • a) Megismerés
  Célja a légkörteremtés, (objektív és szubjektív) adatok összesítése és csoportosítása, az ügyfél szükségleteinek feltárása (azonosító adatok, iskolai végzettség, munkatapasztalat, munkamotiváció, célállás-elképzelés). Fontos ebben a lépésben az anamnézis felállítása és a problémadefiníció (pl.: álláskeresési aktivitás, motiváltság, pályaelképzelés, érdeklődés, elhelyezkedést gátló körülmények), melyben a tanácsadó segíti az ügyfelet.
 • b) Tisztázás, a probléma meghatározása
  A problémadefiníció során feltárt, a probléma szempontjából fontos információk részletesebb tisztázása, új, lényegi információk megszerzésére törekvés, az ügyfél képességeinek, érdeklődési irányának, elvárásainak feltárása. A tanácsadónak az előző beszélgetés során felmerült információk alapján kell megterveznie a beszélgetési témákat (tervezett témák). Emellett figyelembe kell venni, hogy a tanácskérő milyen újabb témákat és élményeket hoz (hozott témák). Mindezek ismeretében eldöntendő, hogy a hozott témák alapján érdemes-e újradefiniálni a problémát.
 • c) Elemzés
  Az elemzés során az eddigi életútból, a reális adatokból következő eredmények, pozitívumok, erősségek, sikerek és az akadályozó tényezők, hátrányosságok, hiányok számbavételére kerül sor. Az elemzés során egyúttal megtörténik a személyes jellemzők és a realitásból nyert adatok összekapcsolása.
 • d) Szintézis
  Célja megoldások keresése, megoldásmódok értékelése. Az ügyfél az elemzés során már eljutott arra a szintre, hogy a tanácsadó segítségével hipotéziseket (megoldási irányokat, kimeneti utakat) állítson fel, majd mindegyik megoldási módot részletesen elemezze (a lehetséges előnyöket és hátrányokat is mérlegelve). A szintézis fő elemei: pályaelképzelés formálása, a korlátozott lehetőségek kezelése, érdeklődés, preferenciák, motivációs bázis, értéktudat.
 • e) Megállapodás
  Ebben a szakaszban az összes lehetséges megoldási mód figyelembe vétele és mérlegelése után az ügyfél a tanácsadóval közösen kiválasztja a számára legoptimálisabb probléma-megoldási módot, melynek megvalósítására cselekvési tervet készít. A terv rövid távú cselekvési terv („kitörési terv"), amely az ügyfél szükségletei szerint kiegészülhet közép- és hosszú távú tervezéssel is (pályaterv, karrierterv).
 • f) Lezárás
  Értékelés: amennyiben olyan típusú intervencióra is szükség van, amely a tanácsadó és a szolgáltatást nyújtó szervezet kompetenciáján kívül esik, a tanácsadó erre írásban javaslatot tesz az értékelő jelentésben.
 • g) Utánkövetés
  A tanácsadás lezárása utáni 180. napon az ügyfél munkaerő-piaci helyzetének regisztrálása.

A szolgáltatás időtartama/gyakorisága:

A tanácsadó a tisztázás eredménye alapján állapítja meg, hogy hány tanácsadási alkalomra van szükség (visszahívás).

Átlagosan 3 (maximum 6) egyéni tanácsadási alkalom szükséges a munkatanácsadásra. Egy tanácsadási alkalom időtartama 45-60 perc. Ajánlott a hetenkénti gyakoriság.

Magyarország megújul