Regionális Érdekvédelem Alapítvány

Hivatalos honlapja

Sikeresen lezárult „Munkahelyi szexuális zaklatás és mobbing elleni közös fellépés a nonprofit szektor szereplőivel” c. projektünk!

Időszak:  2014. 10.15. – 2015.12.15. között

A projekt rövid összefoglalása: 

A projekt a nyíregyházi Regionális Érdekvédelem Alapítvány és a miskolci HÍD Egyesület közreműködésével valósult meg 2014 október-2015 december között elsődlegesen Nyíregyházán és Miskolcon. A projekt fő célja volt a munkahelyi szexuális zaklatás és a munkahelyi pszichoterror (mobbing) elleni fellépés a civil szervezetek bevonásával, valamint a áldozatoknak nyújtott mentori, pszichológiai és jogi segítségnyújtással. Másik fő célja a munkáltatók bevonása, erőszakmentes munkahelyek modellprotokolljának kidolgozása, valamint a közvélemény tájékoztatása, megismertetése a jelenséggel, és az ellene való fellépés lehetőségeivel.


A projekt során 31 fő áldozatnak nyújtottak személyes segítséget, 113 esetben anonim módon segítettek az áldozatoknak, 15 munkáltatónak nyújtottak segítséget a munkahelyi kultúra fejlesztéséhez, számos cikket, esetleírást jelentettek meg a nyomtatott és az online sajtóban, flashmobokat, nyilvános eseményeket szerveztek híres emberek részvételével (Soma Mamagésa, Laár András, Orosz György), 5 kisfilmet készítettek, önértékelő kérdőíveket, erőszakmentes munkahelyi modellprotokollokat dolgoztak ki, megjelentettek két kiadványt, kidolgoztak egy e-learning tapasztalatátadási anyagot, valamint workshopokat tartottak a civil szervezeteknek és a munkáltatóknak.

A projekt hozzájárult a munkahelyi kultúra fejlesztéséhez, az erőszakmentes munkahelyi légkör megteremtéséhez, a kiszolgáltatott emberek (főként nők) elleni erőszakos cselekmények visszaszorításához.

Resume of the project: 

The main reason of project is that the mobbing and sexual harassment spread in Hungarian workplaces justified. The main goal of the project was to take actions against these activities involving other non-governmental organizations, as well as mentoring, giving psychological and legal assistance to the victims. The purpose was to involve employers, informing the public about these activites with the possibilities of step against them. During the project, 31 people victims were provided with personal assistance, in 113 cases anonymously helped to the victims, 15 employers has been assisted, in numerous articles and case descriptions were reported, flashmobs were taken, five short films were produced, non-violent workplace models, protocols have been developed , two publications were published, developed an e-learning curriculum, workshops were held. The project contributed to the development of workplace culture and suppression of violent mobbing events.

Háttér:

A projektben értelmezett munkahelyi zaklatás megnyilvánulhat a pszichikai terror, kiközösítés, durva és közönséges viselkedés, célozgatás, sértő üzenetek, bántalmazás, és a szexuális zaklatás formájában is.

Ez a jelenség egyre gyakoribb, főleg a jelenlegi magyar társadalom gazdasági és morális válságából adódóan, amikor a munkavállaló megélhetése miatt kiszolgáltatott közvetlen és magasabb szintű főnökeinek, sőt munkatársainak is. A szexuális zaklatás a hatalommal való visszaélés egyik megnyilvánulása, ezért elfogadhatatlan, visszataszító és bizonyos esetekben jogilag is szankcionálható cselekmény.

A szexuális zaklatás jelensége a széleskörű nemzetközi felmérések és kutatások alapján elsősorban a nőket érinti. Az EU-ban végzett felmérés alapján a nőknek 30-50%-át, a férfiaknak 10%-át éri szexuális zaklatás a munkahelyén.

Munkanélküliek körében végzett felmérésünk eredményeképpen nyilvánvalóvá vált az is, hogy a nem szexuális jellegű munkahelyi zaklatás áldozatai is többségükben vagy nők, vagy pedig valamilyen speciális csoport, pl. romák, melegek, valamilyen fogyatékossággal élők. A gazdaságilag és munkaerőpiac szempontjából különösen hátrányos helyzetű régiókban, megyékben, ahol úgymond nem lehet válogatni a munkahelyek között, ez a probléma sokkal akutabb, sokkal gyakrabban előfordul.

Alapítványunk 22 éves működése alatt többször – és az elmúlt években egyre többször – találkoztunk olyan megalázott, munkanélkülivé vált nőkkel, akik munkahelyi zaklatás áldozatai, női mivoltukból adódó megalázó bánásmódnak váltak áldozatává. Alapvető probléma, hogy a magyar munkahelyeken annyira elfogadott a függőségre, kiszolgáltatottságra építő főnök-beosztott viszony, hogy sokszor szemet hunynak az ilyen esetek fölött azok is, akik tanúi a zaklatásnak, vagy éppen a megalázott nő családtagjai, barátai. Sőt, gyakran halljuk azt is, hogy biztos a nő az oka a zaklatásnak. Így az áldozat – különösen az alacsonyabban szocializált csoportokból kikerülők – összezavarodik, maga sem tudja, hogy amit átél, az most elfogadható-e, vagy pedig teljes mértékben elvetendő. Nem tudja, hogyan kell ilyen helyzetekben reagálni, hova fordulhat, akár névtelenül is, tanácsért, segítségért. A szélesebb kör, a lakosság többsége sincs még azon a szinten, hogy határozottan elítélje ezt a jelenséget, különféle téves nézetek élnek a köztudatban. Azok a haladó személetű munkáltatók is gondban vannak, akik szeretnék megelőzni és a munkahelyről teljesen eltüntetni a munkahelyi zaklatás minden formáját, mert nincsenek erre kiforrott és a gyakorlatban is könnyen átvehető és alkalmazható módszerek. Így sokszor a ló túlsó oldalára esnek át a szabályozás területén.

Projektünk mind a három csoport – áldozatok, munkáltatók, közvélemény – jelen problémával kapcsolatos hiányosságaira és szükségleteire reagálni kívánt. Alapként építettünk a civil szektor összefogására, eddigi tapasztalataira és a változtatni kívánó munkáltatók, és önkéntesek elhivatottságára is.

A projekt céljai voltak:

-Esetkezelés: a munkahelyi zaklatást elszenvedettek megfelelő segítséget kapjanak a történtek feldolgozásához, további hasonló események megelőzéséhez, és igény esetén számukra jogi tanácsadás és képviselet biztosítása – személyesen és anonim módon.
-Prevenció: munkahelyi zaklatás megelőzéséhez a veszélyeztetett csoportok felkészítése, ismeretterjesztés, felvilágosítás.

-Befogadó és erőszakmentes munkahelyek kialakításának ösztönzése: a munkáltatók érzékenyítésével és szemléletformálásával. Szervezeti kultúra megváltoztatása.
-Közvélemény szemléletének formálása: minél többen utasítsák el a munkahelyi zaklatás minden formáját, vegyék észre, hogy bárki áldozat lehet, ezért nem megoldás a hallgatás és a beletörődés, legfőbb szempont a megelőzés és a szolidaritás. Tévhitek eloszlatása, megbélyegző attitűd megváltoztatása.

-Szakma és szektorközi párbeszéd, partnerség elindítása és támogatása, hogy az érintettek konszenzust tudjanak kialakítani a jelenség kezeléséről, megelőzéséről, az áldozatoknak nyújtandó segítségről, a közvélemény formálásáról, a közös fellépés módjairól. Résztvevők: az érintett célcsoportok képviseletében maguk az áldozatok és/vagy érdekvédelmi szervezetek, civil szervezetek, a munkáltatók, a média képviselői. Szociális, érdekvédelmi, jogvédő, esélyegyenlőségi, mentálhigiénés szakemberek.

-Civil szervezetek segítő, jogvédő, esélyegyenlőségi szakembereinek felkészítése a jelenség elleni fellépésre és a megelőzésre.

A probléma megelőzése és csökkentése az egész társadalom érdeke, mivel nem csak az áldozatra gyakorol romboló hatást hanem annak családjára, munkahelyi közösségére, a szervezet egészére, és végső soron az egész társadalomra. Az áldozatok lehetőséget kapnak arra, hogy feldogozhassák a velük történt megalázó bánásmód következményeit, minimalizálhassák a káros hatásokat. A munkahelyi erőszak és zaklatás megakadályozása sok vállalat számára kihívást jelent. Az ilyen esetek ugyanis a munkáltatót is negatívan érintik és a károk számszerűsíthetőek is. (hiányzás, csökkenő hatékonyság és motiváció, magas fluktuáció, negatív hírnév). Egy erőszakmentes szervezeti kultúra kialakítása hatékonyan csökkentheti a fenti problémákat. A közvélemény számára a projekt elősegíti egy letisztultabb, a munkahelyi zaklatást elítélő attitűd kialakítását. Alapítványunk számára a közös munka egy kevésbé ismert területre való belépést, kapcsolatépítést, klienseink érdekeinek szélesebb körű képviseletét, valamint szervezetünk kommunikációs tevékenységének fejlesztését, új médiakapcsolatok kiépítését jelenti. A partner civil szervezetek szakmai kapacitása erősödik, képessé válnak a probléma kezelésére működési területükön.

-A munkahelyi szexuális zaklatások, nőkkel kapcsolatos megalázó bánásmód, munkahelyi mobbing visszaszorítása Magyarországon.

-A projekt hozzájárult a civil szervezetek érdekérvényesítő és segítségnyújtó képességének fejlesztéséhez, valamint egy fontos társadalmi probléma kezelésében való részvételükhöz.

A projekt célcsoportjai : 

A projekt fő célcsoportját alkotják azon érintett nők és férfiak, aki munkahelyi szexuális vagy egyéb zaklatás áldozatai, elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élnek (amennyiben személyesen kívánnak bekapcsolódni a projektbe) vagy pedig az ország bármely más részén (amennyiben a tanácsadásokat, egyéb szolgáltatásokat online módon kívánják igénybe venni). A probléma nagyobb számban jelentkezik a hátrányosabb gazdasági helyzettel és pangó munkaerőpiaccal küzdő régiókban, ezért kívánjuk két hátrányos helyzetű megyére is kiterjeszteni a projektet. További célcsoport a munkahelyi zaklatással veszélyeztetett nők és férfiak, szintén a két megyében és országosan is. A két célcsoport potenciálisan tízezres nagyságrendű is lehet, ebből becslésünk alapján akcióinkba személyesen  60 fő csatlakozott, az egyéb módon elért célcsoport száma kb. 500 fő volt. Hatást érünk el mind az esetkezelés, mind a prevenció szintjén.
Közvetlen célcsoportba tartoznak még a megszólított és programba bevont munkáltatók: kis és közepes vállalatok, nagyvállalatok, egyéb foglalkoztatók, akiknél a hatás a szervezeti kultúra erőszakmentessé tételében és a megelőzésben jelentkezik. Ide tartoznak még a probléma kezelésében érdekelt civil szervezetek, kb. 20 szervezet. Hatás náluk a problémakezelésre való felkészítésben, közös fellépés megszervezésében mutatkozik.

A projekt a lakosság minél nagyobb rétegében kívánt szemléletmódosulást elérni, számukat nehéz meghatározni, országosan több ezer főt érinthettett.

 Az elért eredmények bemutatása: 

1. A három, országosan elismert szervezettel megtörtént a kapcsolat kiépítése és az együttműködési megállapodások megkötése. (Nők a Nőkért az Erőszak Ellen Egyesület (NANE) Patent Egyesület, Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete.) Ezenkívül számos más civil szervezettel is felvettük a kapcsolatot. Megvalósult a tervezett belső felkészítő, amelyen a projektben részt vevő alkalmazottak és önkéntesek részletesebben megismerkedhettek a témakörrel és az alkalmazható módszerekkel. A tevékenység eredményes volt.
2. Megtörtént a szolgáltató irodák létrehozása Nyíregyházán, Miskolcon. Nyíregyházán a Rákóczi u. 18-20. I. emeleten került kialakításra szolgáltató iroda, az adminisztrációs és menedzsment tevékenység pedig a Szabolcs u. 10. sz. alatt folyt.  Miskolcon a Rákóczi u. 12. sz. alatt került berendezésre az iroda. A tevékenység eredményes volt.
3-4. Sikerült felvennünk egy olyan, a helyi és országos médiát, sajtót egyaránt jól ismerő újságíró szakembert, akinek nagy gyakorlata van hasonló kommunikációs kampányok megrendezésében. A kommunikációs tevékenységünk eredményes volt, hiszen azon túl, hogy megtaláltuk a médiapartnereinket (Kelet-Magyarország/szon.hu, Hajdú-Bihari Napló/haon.hu, Észak-Magyarország/boon.hu) elkötelezték magukat a projekt mellet. További médiatámogatók is mellettünk állnak, pl. a Nők Lapjával, a Hír24-gyel is felvettük a kapcsolatot, illetve örömmel jelezte együttműködési szándékát a témában rendszeresen publikáló Munkahelyi terror blog is.

Fő célunk közé tartozott egyrészt olyan szolgáltatás kialakítása, mely az esetkezelést állítja központba, tehát hogy a munkahelyi zaklatást elszenvedettek megfelelő segítséget kapjanak a történtek feldolgozásához, további hasonló események megelőzéséhez. Megnövekedett az anonim tanácsadásokra való igény is. A segítségnyújtás megkönnyítette számukra az események feldolgozását, valamint olyan ismeretekhez jutottak, amelyekkel elejét lehetne venni a további munkahelyi mobbing és zaklatási-események bekövetkeztének. Ezenkívül néhány, az áldozatot súlyosabban érintő esetben hosszabb idő át tartó, komolyabb, terápiás jellegű segítségnyújtásban is részesültek az érintettek, illetve segítséget tudtunk nyújtani olyanoknak is, akiket valamely érzékeny tulajdonságuk (életkor, származás, nem) miatt ért mobbing a munkahelyen.

További céljaink közé tartozott a prevenció, vagyis a munkahelyi zaklatás megelőzéséhez a veszélyeztetett csoportok felkészítése, ismeretterjesztés, felvilágosítás. Erről szólak a sajtóban megjelentetett cikkek, online médiában megjelent posztok, honlapunk tartalma.

Másik fontos célkitűzés volt a közvélemény szemléletének formálása: minél többen utasítsák el a munkahelyi zaklatás minden formáját, vegyék észre, hogy bárki áldozat lehet, ezért nem megoldás a hallgatás és a beletörődés, legfőbb szempont a megelőzés és a szolidaritás. Ezzel is voltak kapcsolatosak a megjelent sajtóanyagok ahol megtörtént esetek bemutatásával igyekeztünk felhívni a figyelmet a jelenségre. Bár lehet hogy közvetett hatás, de azt figyeltük meg, hogy egyre több országos, olvasott lapban cikkeznek a jelenségről, mutatnak be történeteket.

Erősödtek a munkáltatókkal való kapcsolataink,  számos munkáltatónak nyújtottunk tanácsadást,  workshopokat tartottunk, ez hozzájárult egyik fő célunkhoz, a mobbing és szexuális zaklatás mentes munkahelyek kialakításához.

 A projekt során megvalósult események összegzése: 

2014. október: megtörtént a szolgáltató irodák létrehozása Nyíregyházán, Miskolcon
2014. október-november-december: kapcsolatépítés a munkáltatókkal, civil szervezetekkel, sajtó képviselőivel, kommunikációs tervek kialakítása, elkészült a projekt logója, szóróanyagok.
2014 októbertől-2015. decemberig: egyéni személyes és anonim (online) tanácsadások nyújtása áldozatoknak és munkáltatóknak.
2014 decembertől folyamatosan cikkek, posztok megjelentetése az írott és az online sajtóban.
2015. január 7: A NANE szakemberének felkészítője Nyíregyházán (projektstáb részére).
2015 január: Kialakítottuk a projekt honlapját, valamint elkészült a facebook-oldal is.
2015.01.27. programnyitó sajtótájékoztató, Nyíregyháza
2015.02.12. civil workshop, Nyíregyháza
2015.02.13. csoportos foglalkozás, Nyíregyháza (áldozatoknak)
2015. 04. 15-én Soma Mamagésa előadása a témához kapcsolódóan Nyíregyházán
2015. április - június: helyi hírességek felkeresése, fotózása, akik arcukat és véleményüket adják a projekthez (Nyíregyháza-Miskolc), önértékelő kérdőívek elkészítése és honlapra való kihelyezése, tájékoztató kiadvány készítése és terjesztése munkáltatóknak és potenciális áldozatoknak, 5 darab kisfilm megtervezése és leforgatása, megjelentetése.
2015. 04. 24-én kitelepülésen vettünk részt „Hello Nyíregyháza!” rendezvényhez kapcsolódóan.
2015.05.07. civil workshop, Miskolc
2015.05.12. munkáltatói workshop, Nyíregyháza
2015. 06.02-án került sor Laár András előadására Nyíregyházán.
2015. 06.18-án flashmob és minikiállítás Nyíregyháza főterén.
2015. 06. 29-én flashmob és kitelepülés Miskolcon (Szinva-terasz)
2015.06.30. civil workshop , Nyíregyháza
2015. 06-07. erőszakmentes munkahely – modell kidolgozása és munkáltatók megkeresése, motiválása a modell alkalmazására.
2015.08.25 csoportos foglalkozás Horizont Tex munkahelyen, Nyíregyháza
2015. 08-10.: e-learning tapasztalatátadás anyagának kidolgozása.
2015.09.11. civil workshop, Miskolc
2015.09.16-án Orosz György előadása Nyíregyházán
2015. 11-12.: e-learning tapasztalatátadás lebonyolítása.
2015.11.04. civil workshop, Nyíregyháza
2015.11.09. főiskolásoknak bemutató, Nyíregyháza
2015. 12.01. civil workshop, Miskolc
2015. 12.03. munkáltatói workshop, Nyíregyháza

A tervezetthez képest több eseményt, akciót valósítottunk meg, pl. eredetileg nem volt tervbe véve a két flashmob, valamint a főiskolások tájékoztatója is, ezt időközben felmerült igények és ötletek alapján tudtuk megvalósítani.

 A projekt számszerűsíthető eredményei: 

Indikátor megnevezése - vállalt értéke/teljesített értéke

A szervezet által kezelt konkrét esélyegyenlőségi és érdekérvényesítési ügyek vagy akciók száma 7/7
A szervezet által elért és/vagy segített, jogsérelmet szenvedett emberek (áldozatok) száma 25/31
Projekthonlap létrehozása 1/1
Facebook oldal létrehozása 1/1
Önértékelő tesztek kidolgozása 2/2
Online kitöltött önértékelő tesztek száma 80/123
Erőszak-mentes munkahely modell kidolgozása 1 / 2
Munkahely-modellt kísérleti szinten bevezető munkáltatók száma 3/3
Tanácsadást igénybe vevő munkáltatók száma 10/15
Felkészítésen résztvevő munkatársak és önkéntesek száma 10/9
Bevont önkéntesek száma 5/5
Tájékoztató kiadványok megjelentetése és terjesztése 1500/1500
Online tanácsadások száma 120/113
Személyes tanácsadások száma 50/71
Elkészített videó-spotok száma 3/5
Videó-spotok megtekintéseinek száma 7000/9783
Megjelentetett posztok száma 10/38
Cikkek megjelenése nyomtatott sajtóban 5/22
Tananyag kidolgozása 1/1
Worshopok száma 8/8
Worshopokon résztvevő civil szakemberek száma 80/82
Távoktatáson résztvevő civil szakemberek száma 30/30

Egyéb indikátorok: nyilvános rendezvényeken megjelent és elért emberek száma: kb. 800 fő.

A projekt értékelése: 

Maga a projekt nagyon intenzív volt, sok feladatot vállaltunk fel. Sok mindent kellett megvalósítani a rövid projektidő alatt.

A projekt során nehézségek és sikerek egyaránt voltak. Szembesültünk a szomorú magyar valósággal. A gazdaságilag és munkaerőpiac területén lemaradt megyékben (Sz-Sz-B, B-A-Z.) az eddigi foglalkoztatási és munkaerőpiaci jellegű projektjeink tapasztalatai alapján nem számítottunk túl fényes helyzetre, de amit tapasztaltunk az minket is meglepett.
A munkavállalók kiszolgáltatottsága a munkáltatók felé szinte élet-halál kérdése. Aki kikerül egy munkahelyről, szinte lehetetlen, hogy ugyanolyan státuszú (fizetés, beosztás, stb.) állást találjon. Konkrét példa: egy fiatal, 31 éves középfokú iskolai végzettségű, jó erőben lévő ügyfél 3 hónap alatt 140 helyre adta be a jelentkezését, a túljelentkezés minden esetben többszörös volt, és sehol sem sikerült még elhelyezkednie. Akik még munkahelyen vannak, foggal-körömmel, akár megaláztatásokat is elviselve ragaszkodnak ahhoz.
Egy kedvezőbb gazdasági helyzet esetén – amikor lehet válogatni a munkahelyek között – a mobbing és szexuális zaklatás is visszaszorulna, hiszen a munkáltatók rákényszerülnének a jelenség elleni fellépésre. Az áldozatok is több bátorsággal mernének változtatni, fellépni ellene. De most a mobbing – események a tapasztalatok alapján a munkáltatók majd 60%-nál jelen vannak. Ezt viszont nagyon kevés munkáltató ismeri el, és még kevesebb volt a projektben megszólítottak között, aki tenni is akart ellene. A munkáltatóknak nyújtott ingyenes tanácsadások, modellprotokoll bevezetése, stb. terén a vállalásokat teljesíteni tudtuk, (eleve alacsonyabb érdeklődéssel terveztünk) de ennél azért nagyobb érdeklődésre számítottunk a munkáltatóktól. Akik mégis együttműködtek, azoknál viszont komoly szándék mutatkozott arra, hogy saját munkahelyüket barátságosabbá, „szerethetőbbé” tegyék, ezeknél a vezetők felelősséget éreztek a náluk dolgozókért. Néhány esetben rosszul értelmezett presztízs miatt nem jött létre együttműködés („egy tökéletes munkahely, náluk nem fordulhat elő ilyesmi”).

További tapasztalat az, hogy mobbing és a szexuális zaklatás esélye sokkal nagyobb azokon a munkahelyeken, ahol a dolgozók egész nap egy helyszínen, közös légtérben, akár külön irodákban dolgoznak. A mobbing bizonyos esetekben olyan személyiségtorzulásokat is okozott (vagy hozott elő) maguknál az áldozatoknál is, amelyek az elkövetőkkel azonos magatartásminták követésére ösztönözte őket. Vagyis több mobbing áldozatnál volt kikövetkeztethető az, hogy maga is részt vesz – agresszorként – mobbingban. Ez egy nagyon káros tendencia.

A munkáltatók részére nyújtott szolgáltatás fenntartásánál vállaljuk, hogy a kidolgozott modellprotokoll mintákat, valamint az e-learning tananyagot nyilvánosan hozzáférhetővé tesszük a honlapon, valamint eljuttatjuk a partnerszervezeteknek is.
Az áldozatoknak nyújtott tanácsadásoknál teljesíteni tudtuk az általunk meghatározott mutatókat. Az érdeklődés inkább a projekt második felében élénkült meg a szolgáltatások iránt. A telefonos-anonim-online tanácsadások számának emelkedésében is látszik ez. Ezt azzal magyarázzuk, hogy számos híres ember (Soma Mamagésa, Laár András, Orosz György, és helyi hírességek, (állatkert-vezető, író, tv-riporter, grafikus) is a program mellé álltak, és sok posztban, valamint nyomtatott sajtómegjelenésben olvashattak a mobbingról-szexuális zaklatásról. A projekt elindulása óta – tőlünk látszólag függetlenül – számos országos napilap, sajtótermék állt rá a témára, ami örvendetes, és a projekt közvetett eredményének tartható. December elején pl. az ingyenes Metropol újság kért tőlünk interjút. Most folyamatban van egy Cosmopolitan-interjú is. Felkeresett minket főiskolai csoport is (pedagógusok) valamint a témával foglalkozó szakdolgozatot író hallgató is.
Az esetek inkább a mobbing-jelenségek köré összpontosultak, szexuális zaklatás esetünk kevesebb volt. (kb. 70-30% arány.)A sérelmet szenvedett ügyfeleink többsége (90%)viszont nő volt.

Sikerként könyvelhető el a média pozitív hozzáállása, amellyel több százezer embert tudtunk elérni. A megyei napilapok (Kelet-Magyarország – Észak-Magyarország) és internetes változataik becsült olvasói száma eléri a 250 000-et és ezekben a lapokban számos megjelenésünk volt. Pozitív dolog, hogy a cikkekért ellenszolgáltatást, pénzt nem kértek, fontosnak látták ők is a jelenség bemutatását, körüljárását.

A civil szervezeteknél nagy volt az érdeklődés a projekt iránt, ezért a vállalt 5 workshop helyett 6-ot tartottunk, az e-learning tapasztalatátadásra 36-an jelentkeztek és végül 30-an vettek részt rajta. A visszajelzések alapján a résztvevőknek tetszett ez az új, kényelmes tapasztalatszerzési forma. A workshopokon és a tapasztalatátadáson megismerkedhettek a mobbing-eseményeket vagy szexuális zaklatást átélt klienseknek nyújtott tanácsadási módszerekkel, a munkáltatók kezelésével, megszólításával, a sajtókapcsolatokkal, valamint a probléma részletesebb bemutatásával. Visszajelzések alapján saját munkakörnyezetükben sikerrel alkalmazzák az elsajátított ismereteket és az általuk nyújtott szolgáltatásokban is fel tudják használni.

 A projekt hatása: 

A projekt hatása több szempontból is úttörő volt. Magyarországon nem volt még ilyen projekt, amely feladatának tűzte ki a fellépést a munkahelyi mobbing és szexuális zaklatás ellen. Voltak már üzleti, és állami kezdeményezések a témában, de ezek - eltérő profiljaik miatt - inkább a kutatás, valamint a profitorientált tréningek, vezetői coachingok megvalósítását tűzték ki fő céljuknak. Alapítványunk, mint civil szervezet önkéntes módon, elsődlegesen a mobbing és szexuális zaklatás áldozatainak nyújtott főként mentálhigiénés és jogi segítséget. Továbbá a civil szervezetek összefogását, tájékoztatását, valamint a közvélemény alakítását tűzte ki fő céljának.

A projekt hosszú távú hatásai között elsőként említenénk azt, hogy bekerült a köztudatba a sajtó-média híradásai, valamint akcióink révén a mobbing és a munkahelyi szexuális zaklatás fogalma. Az elmúlt időszakban egyre több sajtótermékben, újságban lehet olvasni a témáról. Közbeszéd szintjére emelkedett az addig csak szégyellt, vagy eltűrt negatív zaklatási jelenségek elleni fellépés. További hatás az, hogy a humán szolgáltatást nyújtó civil szervezetek is megismerkedtek a problémával és ötleteket, módszereket kaphattak a saját kompetenciakörükön belüli, a jelenség elleni fellépésre, az áldozatok segítésére, a munkáltatókkal való kapcsolattartásra. A munkáltatók részére pedig olyan, szabadon variálható és alkalmazható modellprotokollok kerültek kidolgozásra, melyeket hosszú távon tudnak alkalmazni a saját szervezeti és munkakulturájuk fejlesztésére.
Az érintett célcsoportok és a szélesebb közösség számára az elkészített projekttermékek (kisfilmek, tájékoztató kiadványok, e-learning tapasztalatátadás anyaga, illetve a modellprotokollok, kérdőívek, valamint a honlapon közreadott esetleírások) a jövőben is elérhetőek maradnak. Ingyenes kiadványainkat az érdeklődők átvehetik Alapítványunknál.

 A projekt szakmai folytatása: 

A projektben elért szakmai eredmények hozzásegítik Alapítványunkat és a többi résztvevő, partner civil szervezetet ahhoz, hogy további projektekben felhasználják és tovább bővítsék az alkalmazott tevékenységeket, módszereket. Alapítványunk munkatársai, valamint a partner szervezetek szakemberei a munkanélküli, és egyéb válsághelyzetben lévő ügyfeleknek nyújtott tanácsadások során nyitottabban és felkészültebben tudnak reagálni a szexuális zaklatás és a mobbing-események nyilvánvaló jeleire. Az elsajátított ismeretek és készségek birtokában hatékonyan tudnak fellépni az ügyfeleik pszichés állapotának stabilizálására, esetleges jogi lépésekre való motivációra is alkalmasak lesznek.
Sajnos jelen projektet forráshiány miatt nem tudjuk ebben a formában tovább folytatni, de egyrészt az elért szakmai eredmények, kialakított projekttermékek, valamint a kialakított jó sajtókapcsolatok birtokában egyes elemeit meg tudjuk őrizni további szolgáltatásainkban, jövőbeni projektekben.

 

Magyarország megújul