Regionális Érdekvédelem Alapítvány

Hivatalos honlapja

ROMA LÁNYOK ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSA

A 2015-2016-os és a 2016-2017-es tanévben Kéken és Nagycserkeszen, az EMMI támogatásával zajlott segítő programunk, melynek fő célja a hátrányos helyzetű roma lányok iskolai lemorzsolódósának megakadályozása és továbbtanulásuk elősegítése volt. Összesen 32 lánynak nyújtottunk így segítséget a két tanévben.

Projektek címe:

-Roma lányok korai iskolaelhagyásának megakadályozása és társadalmi integrációjuk elősegítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kistelepüléseken (ROM-ISK-16-2016-00147)

Roma lányok mentori segítése hátrányos helyzetű Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kistelepüléseken (ROM-ISK-15-2015-00013)

A projektben a roma lányok iskolaelhagyásának csökkentését, képességeik fejlesztését, tanulmányi eredményeik javítását komplex mentori segítéssel, egyéni és csoportos mentori foglalkozások tartásával valósítottuk meg, együttműködve az oktatási intézmények, valamint a helyi segítő szervezetek szakembereivel.  Kiemelten figyelmet fordítottunk a roma lányok családi hátterének segítésére, fejlesztésére, hiszen úgy látjuk, hogy egy „lehúzó”, negatív, szocializációs nehézségekkel küzdő családi háttér, amely nem tiszteli a képzettség, végzettség jelentőségét, könnyen lerombolhatja az iskolában elért eredményeket. Tehát a problémát a maga tejességében, a gyermekek mikrokörnyezetének  feltárásával, családi szintű komplex segítő munkával kezeltük.

A projekt elsődleges céljai:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, kiemelten a hátrányos helyzetű kistelepüléseken élő és tanuló, 10-16 éves roma lányok szocializációjának elősegítése, tanulmányi eredményeik javítása, iskolai hiányzások csökkentése, korai iskolaelhagyásuk megakadályozása, valamint élet-pálya tervezésük, pályaorientációjuk, továbbtanulásuk elősegítése, motiválásuk a továbbtanulásra.

További céljaink közé tartozott a roma lányok felelős családtervezésre, családi életre nevelése, annak megértetése és elfogadtatása, hogy a túl korai és nem átgondolt  gyermekvállalás, családi élet negatív kihatással lehet saját és leendő gyermekeik életminőségére. Célunk az volt, hogy meg tudjuk ismertetni és  át tudjuk adni a roma lányok számára mindazon értékrend alapelemeit, amely a saját kultúrájuk, identitásuk megőrzése mellett elősegíti és megkönnyíti a többségi társadalomba való beilleszkedésüket és boldogulásukat.

Közvetett célként a projektben arra is törekedtünk, hogy a résztvevő roma lányok olyan szabadidős programokon vehessenek részt, melyek hozzájárulnak testi-lelki egészségük megőrzéséhez, a  képességeik és készségeik kibontakoztatásához.

Tevékenységek a projekt során:

1) Projektstáb megalakítása, felkészülése a feladatok ellátására.

2) Együttműködések kialakítása és véglegesítése a közreműködő kistelepülések intézményeivel és iskoláival.

3) A lemorzsolódással veszélyeztetett lányok toborzása, szükségleteik beazonosítása, projektbe való bevonásuk.

4) Egyéni fejlesztési tervek elkészítése.

5) Egyéni és családi mentorálás biztosítása a lányok és családtagjaik számára.

6) Példát adó, magasabb iskolai végzettséggel rendelkező romák által nyújtott motivációs lehetőség beépítése a foglalkozásokba.

7) Fejlesztő csoportfoglalkozások tartása a mentorált gyerekek számára.

8) Esetmegbeszélések tartása a mentorok számára.

9)A roma lányok családtagjai számára „szülőtréning” elnevezéssel hátránycsökkentő és képességfejlesztő, a gyerek iskolai előrehaladását szülői részről támogató foglalkozások tartása.

10)” Jövővivő” címmel önismereti, pályaorientációs és a felelős családi életre nevelést célzó foglalkozások tartása a lányoknak.

11) Munkahelyek, szakképző iskolák meglátogatása.

12)Iskolai felkészülést segítő korrepetáló foglalkozások tartása.

13)Kirándulások, városlátogatások rendezése.

14) Kreatív szakkörök működtetése.

15) Hátrányos helyzetű roma lányok számára tanulást motiváló természetbeni juttatások nyújtása.

Eredmények, hatások:

A programban a Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kék és a Nagycserkeszi Mikszáth Kálmán Általános Iskola, Nagycserkesz általános iskolában tanuló lányok vettek részt. A bevont lányok többségénél a tanulmányi eredmények javulását érzékeltük. Több tárgyból sikerült megelőzni az év végi bukást, és így a veszélyeztetett tanulók folytathatták tanulmányaikat a magasabb osztályban. Az egyéni és csoportos foglalkozások, a mentori támogatás elősegítették azt, hogy másképpen viszonyuljanak az iskolához, a tanuláshoz, motivációjuk erősödött, elképzeléseik a jövőt illetően reálisabbak és kikristályosodottabbak lettek.

A programban szívesen, önként vettek részt.  Főként a kisebbek a mentorokra úgy tekintettek, mint egy pótszülőre, megható volt a ragaszkodásuk, szeretetük kinyilvánítása a mentorok felé. A nagyobb, kamaszkorú lányok életkori sajátosságaikból adódóan nehezebben nyíltak meg, de hamarosan ők is aktívan részt vettek a csoportos foglalkozásokon. Sikerült a tervezett foglalkozásokat megtartani. Igyekeztünk színes, kötetlen módon elérni a fejlesztési célokat az egyes tanulóknál, a foglalkozások témája, légköre, hangvétele igazodott a részvevő lányok jellegzetességeihez, életkorához. A fejlesztő foglalkozásokon, tanulmányi felkészítéseken is szívesen részt vettek a tanulók. A szabadidős programok nagy élményt jelentettek mindannyiuknak.

A programba bevont gyerekek szüleit is sikerült megszólítanunk. Visszajelzéseik alapján megértették a program céljait, fontosságát, ők is úgy látják, hogy gyerekeiknek tanulni kell, szakmát kell szerezni. Mivel főként fiatal, tapasztalatlanabb szülőkről van szó, ezért a gyerekneveléssel, a kamaszodó gyerekkel kapcsolatos ismereteik hiányosak voltak, illetve nem igazán ismerték azokat a nevelési alapismereteket, amelyek a gyerekek megfelelő otthoni motiválásához szükségesek. Az egyéni és a csoportos foglalkozások nagy segítséget nyújtottak nekik abban, hogy ők is képesek legyenek támogatni, segíteni gyermekeiket, tanulmányi előrehaladásukat.

Projektünk a visszajelzések és az önértékelés alapján is sikerrel zárult. Célkitűzéseinket sikerült elérni, a tervezett tevékenységeket is megvalósítottuk. A projekt hasznos volt mind a bevont lányok, mind pedig családtagjaik számára is. A bevont lányok többségénél a tanulmányi eredmények javulását érzékeltük. Az esetek túlnyomó részében a pótvizsgára küldött lányok átmentek a pótvizsgán és folytathatták tanulmányaikat a magasabb osztályban.

Mind a két projekthelyszín iskolájával nagyon jó kapcsolatot építettünk ki, segítették, támogatták a munkánkat. Fontosnak látják a tanárok, hogy a jövőben is legyenek hasonló segítő programok, hogy az iskola ne maradjon magára a roma társadalmi integráció kulcsfontosságú feladatának elősegítésében: amely nem más, mint a roma gyerekek minél sikeresebb tanulmányi előmenetele, szakmaszerzésük, továbbtanulásuk támogatása.

Köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatását!

Magyarország megújul